1247 madarsko kraljevstvo je dovelo u zemlju Vitezove Janite, dajuci im svoju rezidenciju u Severini, gde ce izgraditi srednjovekovnu tvrdavu Severinu (Zeurini kasrum koji se pominje u diplomi vitezova Ioanita 1247), mocnu tvrdavu, u stanici u kojoj je izgradena gotska crkva, verovatno sedi?te katolicke eparhije Severine, koja je ovde bila do 1502. Vitezovi ce se povuci 1259, tvrdava je ostala u prebijanju topova Turaka, Bugara i Tatara koji su ?eleli da predu Dunav, odnosno Madara koji su napali Olteniju. Krajem trinaestog veka madarski kralj Stefan vodio je pet ratova sa bugarskim Tsardom za odbranu Severinove tvrdave.

Ru?evine koje se danas vide ne dolaze iz samo jedne zgrade. Postojala su dva ogradena prostora, jedan unutra?nji i jedan van, drugi ograden jarku. Kao rezultat iskopavanja otkriven je niz kvadratnih kula koje se oslanjuju na unutra?njem dvori?tu; dve su postavljene sa bocne strane sa unutra?nje strane unutra?njeg ogradivanja, dve su postavljene na ju?noj strani na ekstremnim krajevima, a jo? dve koje se nalaze na unutra?njoj strani odbrambenog zida. Od kule koja se nalazi u severoistocnom delu, zid je i dalje ocuvan, koji dosti?e visinu od tri sprata, ima 11 m, du?inu od 9 m i ?irinu od 2,5 m.

Scroll to Top