Inicijativa za izgradnju Rimokatolicke parohije pokrenuta je 1860. godine, kako bi se zadovoljile duhovne potrebe zajednice ove religije u gradu, obele?ene brojem i materijalnim stanjem. Tako je 1858. katolicka zajednica u Severini brojala 600 du?a, ?to je utvrdilo imenovanje stabilnog sve?tenika.

Takode 1860, N. A. Nikulesku, biv?i prefekt Mehedintija, poklanja 2 mesta za izgradnju crkve. Parohija Turnu Severin osnovana je 1861.

Posrednik izmedu rimokatolicke zajednice i administrativnih vlasti za izgradnju crkve bio je neko vreme dr. Kerol Davila.

N.A. donacija Nikuleskua gradska skup?tina nije priznala do 1864. Ove godine pocinju pripreme za podizanje crkve i, istovremeno, ?kole katolicke zajednice. Razila?enja izmedu katolicke zajednice u gradu i Rimokatolicke arhiepiskopije u Bukure?tu dovela su do odlaganja pocetka izgradnje crkve do 1885.

Konstrukcija je napravljena u neo-gotskom stilu, crkva ima sledece dimenzije: du?ina 26 m, ?irina 13 m, kula 28 m, sa brodom dugackim 19 m i ?irokim 10,5 m, stariji ima 8,25 m du?ine i ?irok 5,53 m.

Crkva je zavr?ena i osve?tana 1887. Palma, nadbiskup Bukure?ta, u pratnji Hipolit Agosto, episkopa nikopolisa.

Scroll to Top