Crkva "Sveti Jovan Krstitelj", poznata i po imenu njenih osnivaca ? "Grecesku", nalazi se u blizini biv?e bolnice koja je takode nosila ime "Bolnica Grecesku".

Osnivac je prvobitno nameravao da izgradi crkvu u centru grada i da je nazove "Eparhija Severina", ?to se nije ostvarilo jer su vlasti tog vremena odbile da dodele zemlji?te na kojem je crkva trebalo da bude izgradena, a decak Jan Stojan Grecesku, trgovac stokom, poceo je da gradi bolnicu sa materijalom koji je prvobitno bio namenjen crkvi, 1866.

?elja za izgradnjom crkve ispunjena je, medutim, nakon ?to su uz velike napore dobijena dva stana ? 1214. i 1215. godine ? u blizini bolnice koja se gradila.

Radovi su izvedeni prema planovima arhitekte Enderla iz Bukure?ta, a nadgledao ih je Ing. Julijan Simion i Popovici nastavili su se brzo, ali su 1873.

Crkva je u obliku krsta prema planovima arhitekte Enderla po uzoru na manastir Kurtea de Arges. Na ulazu se nalazi vestibule pracene mornaricom, nartom i oltarom razdvojenim lukovima. Takode, crkva ima dva otvorena spirala i dva betonska spiralna spirala.

Scroll to Top